கர்ப்பம் உண்டாகமல் இருக்க

No comments
                                             கர்ப்பம் உண்டாகமல் இருக்க 

                                                

                                 தானப்பா கன்னியர்கள் விதவை கூடித் 
                                    தான் தழுவ வேனுமென்றால் சொல்லக் கேளு
                                 மானப்பா தலைமுழுகும் பக்கம்தன்னில்
                                     மைந்தனனே புணர்ந்திடவே கர்பமில்லை
                                வீணப்பா விதுவறிய  மாட்டாமற்றான்
                                     விதமாகக் கொலைகள் வந்து தேடும்பாரு
                                 ஊணப்பா இதுவல்லோ பாவம் பாவம்
                                     உத்தமனே அறிவாலே அறிந்துதானே


           கன்னிப் பெண்கள்  அல்லது கைமைப் பெண்களுடன் உறவு கொள்ள
ஆசைப்படுவர்கள் கர்ப்பம் உண்டாகி விடாமல் இருக்க வழிதனை கூறு
கிறேன். வீட்டு விலக்காகும்  மூன்று நாட்களுக்கு முன் உறவு கொள்ள
அதனால் கர்ப்பம் உண்டாகாது. இதனை தெரிந்தும்  உறவு கொண்டால் சங்கடங்கள் ஏற்ப்படும்.தவிர இது பாவமான செயல் என்பதை ஆழ்ந்து அறிந்து கொள்.

                [   இந்த முறையை திருமணமானவர்கள் தற்போது குழந்தை
வேண்டாம் என்று உணர்ந்தால் இந்த முறையை கடைப்பிடிக்கலாம்
தவறில்லை]  என்று சித்தபெருமான் புலிப்பாணி அருளிய வைத்திய
சாரம் என்ற நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.                                               

No comments :

Post a Comment